In Memoriam Alan James (O.R.A.)

Cu bucurie in suflete și durere in inima anunțam trecerea in Asgard, alături de Zeul Odin a lui Osred (numele real Alan James), președintele Odinic Rite Australia la vârsta de 69 de ani.

Dincolo de disputele dintre Odinic Rite Romania, respectiv THE NEW PAGAN DAWN și Odinic Rite Australia privitoare la teologia nordica și aspectele legate de intelegerea diversității nu putem sa nu remarcam demersurile purtate de acesta pentru normalizarea Păgânismului si a credințelor nordice in Australia.

ORA s-a dezvoltat dintr-un grup informal de studenți odiniști format la Universitatea din Melbourne în 1972. Ei, la rândul lor, au fost influențați de lucrările anterioare ale lui Rud Mills, Evelyn Price, Annie Lennon, Else Christensen și multe altele. În 1994, ORA a fost înființată ca organizație independentă, oficială, în comuniune cu Ritul Odinic (Marea Britanie).

Procedând astfel, ORA a adoptat constituția, riturile și practicile RUP (Marea Britanie) la acea vreme.

În 1995, ORA a primit recunoașterea din partea guvernului australian în scopuri fiscale ca o organizație „religioasă non-profit” și i sa cerut să facă modificări minore la constituția sa derivată din Marea Britanie pentru a se conforma cu legislația australiană.

ORA își trage ritul din publicațiile/documentele OR pentru desfășurarea ceremoniilor și adunărilor. De asemenea, studiază lucrările altor grupuri odiniste în beneficiul și progresul său, încorporând sau adaptându-le la nevoile comunității odiniste din Australia.

ORA încearcă să coopereze cu toți odiniștii din întreaga lume, dar lucrează independent de toate celelalte organizații pentru a promova odinismul în Australia.

Din punct de vedere juridic, este necesar ca Ritul Odinic din Australia să fie independent de orice organizație străină, deoarece o religie înregistrată în conformitate cu legea australiană trebuie „să fie independentă de orice alt organism sau organizație religioasă”.

În 1994, Osred a stabilit Renewal (Reînnoirea) ca o continuare în natură a lucrării lui Else Christensen, așa cum este exprimată în The Odinist, după dispariția acelei publicații din cauza stării de sănătate a lui Else. Reînnoirea, deși nu este o publicație oficială a ORA, a acționat ca un mediu pentru a construi înțelegerea și cunoștințele pentru odiniștii australieni; și odată cu lansarea Odinism: Past, Present and Future, Osred a concentrat această înțelegere într-o viziune coerentă asupra lumii pentru toți odiniștii, nu doar din Australia, ci de oriunde în Națiunea lui Odin.

De la începutul existenței sale, Ritul Odinic din Australia a folosit exclusiv titlul „Ritul Odinic al Australiei” în toate comunicările oficiale și informațiile distribuite public, pentru a denota clar independența sa.

La Templul Zeilor Antici și la Templul Zeiței Hekate un tablou cu acesta va sta alături de Zeii noștrii in amintirea muncii sale și a lucrării sale in aceasta viețuire.

Pe 16 aprilie 2022, începând cu ora 19, ora României vom tine o ora de amintire în cinstea lui Alan și a lucrărilor sale.

EN

With joy in our hearts and sorrow in our hearts, we announce the passage to Asgard, with the God Odin of Osred (real name Alan James), the president of Odinic Rite Australia at the age of 69.

Beyond the disputes between Odinic Rite Romania, respectively THE NEW PAGAN DAWN and Odinic Rite Australia regarding Nordic theology and issues related to understanding diversity, we cannot fail to note his efforts to normalize Paganism and Nordic beliefs in Australia.

ORA grew out of an informal group of Odinist students formed at the University of Melbourne in 1972. They, in turn, were influenced by the earlier work of Rud Mills, Evelyn Price, Annie Lennon, Else Christensen, and many others. In 1994, ORA was established as an independent, official organization in communion with the Odinic Rite (UK).

In doing so, ORA adopted the constitution, rites, and practices of the ORs (UK) at that time.

In 1995, ORA received recognition from the Australian government for tax purposes as a „religious non-profit” organization and was required to make minor changes to its UK-derived constitution to comply with Australian law.

ORA derives its rite from OR publications/documents for conducting ceremonies and gatherings. It also studies the work of other Odinist groups for its benefit and progress, incorporating or adapting them to the needs of the Odinist community in Australia.

ORA is trying to co-operate with all Odinists around the world but is working independently of all other organizations to promote Odinism in Australia.

From a legal point of view, the Ordinary Rite of Australia must be independent of any foreign organization, as a religion registered under Australian law must „be independent of any other religious body or organization”.

In 1994, Osred established Renewal as a continuation in the kind of Else Christensen’s work, as expressed in The Odinist, after the publication of that publication due to Else’s ill health. The renewal, although not an official publication of ORA, has acted as a medium to build understanding and knowledge for Australian Odinists; and with the release of Odinism: Past, Present, and Future, Osred focused this understanding on a coherent worldview for all Odinists, not just in Australia, but from anywhere in the Odin Nation.

Since its inception, the Ritual of Australia has exclusively used the title „Rite of Australia” in all official communications and publicly distributed information to denote its independence.

At the Temple of the Ancient Gods and the Temple of the Goddess Hekate, a painting with him will stand next to our Gods in remembrance of his work and work in this life.

On April 16, 2022, starting at 7 pm, Romanian time, we will hold an hour of remembrance in honor of Alan and his works.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *